Logo Sneakerpeeker

Zásady ochrany osobných údajov a cookies

Ochrana osobných údajov a používanie Cookies v internetovom obchode www.sneakerpeeker.sk

Všeobecné informácie

Tento dokument definuje ochranu osobných údajov internetového obchodu (ďalej len internetového obchodu). Správca internetového obchodu je Sebastian Ejsmunt podnikajúci pod spoločnosťou Sneaker Peeker Sp. z.o.o., zapísanej v registri podnikateľov centrálneho registra a informácie o hospodárskej činnosti uchovávané ministrom pre podnikanie a technológie; na ul. Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno, NIP5993245748, REGON 385069358.

Slová s veľkým písmenom majú význam uvedený v predpisoch tohto internetového obchodu.

Osobné údaje získané správcom internetového obchodu sú spracovávané v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 24.07.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) (Journal of Laws EU L 119, p. 1), ďalej len: GDPR.

Správca internetového obchodu vynakladá úsilie na ochranu súkromia a informácií, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s klientmi internetového obchodu. Správca starostlivo vyberá a uplatňuje príslušné technické opatrenia programového a organizačného charakteru zabezpečujúce ochranu spracúvaných údajov, chráni údaje pred zverejnením neoprávneným osobám, zverejnením, stratou a zničením neoprávnenou úpravou ako aj proti ich spracovaniu v rozpore s platnými zákonmi.

Adresátom služieb dostupných na webovej stránke nie sú osoby mladšie ako 16 rokov. Správca osobných údajov nepredpokladá zhromažďovanie osobných údajov o osobách mladších ako 16 rokov.

Osobné údaje

Správca osobných údajov

Správca tvojich osobných údajov je:

Sneaker Peeker Sp. z o.o. ul. Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

• email: hello@sneakerpeeker.sk

• adresa: ul. Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno

• telefón: +48 575 292 545

Ak sa chcete dozvedieť viac o pravidlách používanie súborov Cookies, odporúčame Vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov uvedenej spoločnosti.

• Súbory cookies môžu byť použité reklamnými sieťami, najmä sieťou Google na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim preferenciám. Na tento účel môžu byť uložené informácie o tom, ako sa pohybujete alebo ako používate tento web.

• Ak chcete zobraziť, prípadne upraviť informácie o svojich preferenciách zhromaždených v reklamnej sieti Google, použite adresu https://www.google.com/ads/preferences/.

• Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

• Správca osobných údajov spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely a v rozsahu:

• podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť (napr. založenie účtu), to znamená, údaje uvedené v registračnom formulári v online obchode, ďalej emailová adresa a heslo, pohlavie; ak je účet zaregistrovaný prostredníctvom externej autentifikačnej služby (napr. Google+,Facebook), zhromažďujeme Vaše meno ak sa zaregistrujete pri nákupe tovaru, zhromažďujeme Vaše meno a údaje poskytnuté na účely spracovania objednávky, ako napríklad adresa doručenia

• poskytovanie služieb, ktoré si vyžadujú vytvorenie účtu, ako vedenie histórie objednávok, informovanie o stave objednávky, spracúvame Vaše údaje poskytnuté na účte a pri nákupe tovaru;

• za účelom poskytovania služieb, ktoré nevyžadujú vytvorenie účtu a zakúpenie tovaru,, to znamená prehliadanie webových stránok internetového obchodu, vyhľadávanie tovaru, spracúvame osobné údaje týkajúce sa Vašej činnosti v internetovom obchode, čiže údaje o tovare, ktorý vyhľadávate , údaje o vašom zariadení, operačnom systéme, prehľadávači, umiestnení a jedinečnej ID, IP adrese;

• za účelom plnenia platnosti zmluvy o predaji Tovaru (napr. dodanie objednaného tovaru), spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri kúpe tovaru, ako meno a priezvisko, email, adresa, podrobnosti platby a ak nakupujete prostredníctvom svojho vytvoreného účtu , tak aj nastavenie hesla;

• za účelom štatistík využívania jednotlivých funkcií dostupných v internetovom obchode, uľahčenia používania internetového obchodu a zaistenia IT bezpečnosti internetového obchodu, spracúvame osobné údaje týkajúce sa Vašej aktivity v internetovom obchode a času stráveného na podstránkach internetového obchodu, Vašej histórie vyhľadávania, umiestnenia, IP adresy, ID zariadenia, o Vašom webovom prehliadači a operačnom systéme;

• za účelom určenia stíhania a vymáhania pohľadávok a ochrany pred pohľadávakmi súdnych konaní a iných exekučných orgánov, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje poskytnuté pri nákupe tovaru alebo vytvorení účtu, tak ako aj ďalšie údaje potrebné na preukázaie pohľadávky alebo údaje, ktoré vyplývajú z právnych požiadaviek, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov;

• spracúvame za účelom preskúmania sťažností, sťažností a žiadostí, ako aj zodpovedania otázok klientov

• osobné údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, sťažnosti a žiadosti alebo

• za účelom odpovedania na otázky v rôznych podobách a niektorých osobných údajov, ktoré ste poskytli vo svojom účte, tak ako aj na údaje týkahúce sa objednania tovaru a iných služieb, ktoré sú príčinou sťažnosti, sťažnosti alebo žiadosti, ako aj údaje zahrnuté v dokumentoch pripojených k sťažnosti, sťažnosti a žiadostiam;

• za účelom obchodovania s našim tovarom a službami, ako aj s našimi klientmi a partnermi vrátane rekomercializácie, za týmto účelom spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri vytváraní účtu a jeho aktualizácii, údaje Vašej aktivity v internetovom obchode zahrňujúce objednávky, ktoré sú zaregistrovné a uložené ako

cookies, najmä históriu objendávok, históriu vyhľadávania, kliknutí v internetovom obhcode, dátumy prihlásení a registrácie, históriu a Vašu aktivitu súvisiacou s našou komunikáciou s vami. V prípade rekomercializácie používame údaje o Vašej aktivite na zasiahnutie Vás našimi komerčnými správami mimo internetového obchodu a na tento účel využívame služby extérnych dodávateľov. Tieto služby sa spoliehajú na zobrazovanie našich správ na iných webových stránkach mimo internetového obchodu. Podrobnosti k téme nájdete v záznamoch týkajúcich sa súborov Cookies;

• za účelom organizovania súťaží a vernostných programov, to znamená oznámenia o nazbieraných bodoch, oznámenia o výhre a inzerovania našej ponuky, používame Vaše osobné údaje uvedené v účte pri registrácie do súťaže alebo vernostného programu. Podrobnosti k téme sú vždy uvedené v podmienkach účasti na konkrétnej súťaži alebo vernostnom programe;

• pre prieskum trhu alebo spätnú väzbu od nás alebo našich partnerov, to znamená informácie o objednávke

Kategórie príslušných odobných údajov

Správca osobných údajov spracúva nasledujúce kategórie príslušných osobných údajov:

• kontaktné údaje

• údaje o aktivite v internetovom obchode

• údaje týkajúce sa objednávok v internetovom obchode

• údaje o sťažnostiach a žiadostiach

• údaje o komerčných službách

Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie požadovaných osobných údajov Vami je dobrovoľné a je podmienkou poskytovania služieb Správcom osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu.

Čas spracovania údajov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú vybavenia objednávok, služieb, komerčných aktivít a ďalších služieb vykonávaných pre klienta. Osobné údaje budú vymazané v nasledujúcich prípadoch:

• keď dotknutá osoba požiada o ich vymazanie alebo odvolá svoj súhlas.

• keď dotknutá osoba nemá aktivitu viac ako 10

rokov (neaktívny kontakt).

• po získaní informácie, že uložené údaje sú zastarané alebo nepresné.

Niektoré údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko môžu byť uložené ďalšie 3 roky, na dôkazné účely, posúdenie sťažností, sťažností týkajúcich sa služieb poskytovaných internetovým obchodom – tieto údaje nebudú použité na komerčné účely.

Údaje týkajúce sa objednávok za zaplatený tovar a služby, súťaží a vernostných programov budú uložené po dobu 5 rokov od dátumu doručenia objednávky.

Údaje týkajúce sa neprihlásených zákazníkov ukladáme po dobu zodpovedajúcu životnému cyklu súborov cookies uložených v zariadeniach alebo dovtedy, kým si ich zákazník sám na zariadení nevymaže.

Vaše osobné údaje týkajúce sa preferencií, správania a výberu komerčného obsahu môžu byť použité ako základ pre vytvorenie automatických rozhodnutí na určenie predaja internetového obchodu.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje prenášame do nasledujúcich kategórií príjemcov:

• štátne orgány, napr. prokuratúra, polícia, PUODO, prezident UOKiK, ak nás kontaktujú,

• poskytovatelia služieb, ktoré používame pri chode internetového obchodu, napr. proces objednávky. V závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, tieto subjekty konajú v našom mene alebo nezávisle určujú účely a spôsoby ich spracovania, zoznam dodávateľov nájdete na webovej stránke nášho Internetového Obchodu na odkaze: http://sneakerpeeker.pl/List- shippers-cterms-pol- 31.html

Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú

Podľa nariadenia GDPR máte právo na:

• požiadať o prístup k Vašim osobným údajom.

• požiadať o úpravu Vašich osobných údajov

• požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

• požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

• vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov

• požiadať o prenos osobných údajov

Správca osobných údajov Vám bez zbytočného odkladu – a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti – poskytne informácie o podniknutých krokoch v súvislosti s Vašou žiadosťou. Ak bude nutné, môže sa toto mesačné obdobie predĺžiť o ďalšie dva mesiace kvôli zložitosti alebo počtu žiadostí.

V každom prípade vás správca osobných údajov bude informovať o takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti s uvedením dôvodov oneskorenia.

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR)

Máte právo získať informácie od Správcu osobných údajov, či sú Vaše osobné údaje spracúvané.

Ak Správca spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na:

• prísup k osobným údajom

• získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uloženia Vašich údajov alebo o kritériách na určenie tohto obdobia, o Vašich právach podľa GDPR a o práve podať sťažnosť patričnému orgánu ohľadne zdraja týchto údajov, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a ochranných opatrení použitých v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európsku úniu;

• získať kópiu svojich osobných údajov

Ak chcete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, prosím pošlite svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo opraviť osobné údaje (článok 16 GDPR)

Ak Vaše osobné údaje nie sú správne, máte právo požiadať Správcu o okamžitú opravu Vašich osobných údajov.

Máte tiež právo požiadať Správcu o doplnenie Vašich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o opravu alebo ich doplnenie, prosím pošlite žiadosť na adresu:

hello@sneakerpeeker.sk

Ak ste sa zaregistrovali v Internetovom obchode, tak po prihlásení sa do Internetového Obchodu môžete opraviť alebo doplniť Vaše osobné údaje.

Právo vymazať osobné údaje, tzv. „Právo na zabudnutie“ (článok 17 GDPR)

Máte právo požiadať Správcu osobných údajov vymazať Vaše osobné údaje, keď:

• Vaše osobné údaje prestali byť nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané.

• ste odvolali konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu.

• Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

• ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priamej obchodnej výmeny vrátane profilovania a to v rozsahu, v akom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym obchodom.

• ste podali námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním nevyhnutným na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo so spracúvaním nevyhnutným na na účely oprávnených záujmov sledovaných Správcom osobných údajov alebo treťou osobou.

Napriek odoslaniu žiadosti o vymazanie osobných údajov môže Správca osobných údajov spracúvať Vaše údaje naďalej, aby určil nárok na uplatnenie alebo obhájenie, o ktorom budete informovaný.

Ak chcete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, prosím pošlite svoju žiadosť adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo požiadať o odmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR)

Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, keď:

• spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov – Správca osobných údajov obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, pokým neprebehne kontrola správnosti týchto údajov.

• ak je spracúvanie Vašich údajov nezákonné a namiesto vymazania Vašich osobných údajov požiadate o

obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

• Vaše osobné údaje nie sú ďalej potrebné na účely spracúvania ale sú potrebné na stanovenie, uplatnenie alebo obranu Vašich nárokov.

• vznesiete námietku prosti spracúvaniu Vašich osobných údajov – pokiaľ sa nezistí, či oprávnené záumy Správcu Osobných Údajov prevažujú nad dôvodmi uvedenými vo Vašej námietke.

Ak chcete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prosím pošlite svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo namietať proti prijatiu osobných údajov (článok 21 GDPR)

Máte právo namietať proti zhromažďovaniu Vašich osobných údajov vrátane profilovania, kedykoľvek v súvislosti s:

• nevyhnutným vykonávaním úloh vo verejnom záujme alebo nevyhnutnými účelmi vyplývajúcimi z oprávnených dôvodov realizovaných Správcom osobných údajov alebo treťou stranou.

• spracovanie na obchodné účely.

Ak chcete vzniesť námietku proti osobným údajom, prosím pošlite svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo namietať prosti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR)

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vrátane profilovania v súvislosti s:

• potrebným spracúvaním na plnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo spracúvaním nevyhnutným na účely oprávených záujmov sledovaných Správcom osobných údajov alebo treťou stranou.

• spracúvaním na účely priameho obchodovania

Ak chcete vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prosím pošlite svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo požiadať o prenos osobných údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo dostávať svoje osobné údaje od Správcu v štruktúrovanomm, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a posielať ich inému správcovi osobných údajov.

Môžete tiež požiadať Správcu osobných údajov, aby Vaše osobné údaje poslal priamo inému správcovi (ak je to technicky možné).

Ak chcete požiadať o presnos svojich osobných údajov, prosím pošlte svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk

Právo odvolať súhlas

Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak chcete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, prosím pošlite svoju žiadosť na adresu: hello@sneakerpeeker.sk alebo použite príslušné funkcie v účte.

Sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v štáte Vášho trvalého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

V Poľsku je dozorným orgánom v rámci GDPR prezident Úradu na ochranu osobných údajov (PUODO).

Súbory „Cookies”

Všeobecné informácie

Pri prehliadaní webových stránok internetového obchodu sa používajú „cookies” ďalej len „Cookies”, čo sú malé textové informácie, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia v súvislosti s používaním Internetového Obchodu. Používanie je zamerané na správne fungovanie webových stránok Internetového Obchodu.

Tieto súbory Vám umožňujú identifikovať softvér, ktorý používate

a prispôsobiť internetový obchod Vašim konkrétnym potrebám.

Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v zariadení a pridelenú hodnotu.

Ochrana

Cookies, ktoré používame sú pre Vaše zariadenia bezpečné. Najmä nie je možné dostať prostredníctvom cookies vírus do Vašich zariadení alebo iný nežiadúci alebo škodlivý softvér.

Typy súborov „cookies”

Používame dva typy súborov cookies:

• sú uložené vo Vašom zariadení a zostávajú v nich až do konca obdobia prehľadávača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte Vášho zariadenia. Tento mechanizmus neumožňuje cookies sťahovať osobné údaje ani iné dôverné informácie z Vášho zariadenia.

• trvalé Cookies sú uložené vo Vašom zariadení a zostávajú v nich, kým ich neodstránite. Ukončením obdobia prehľadávača alebo vypnutím zariadenia sa tieto súbory neodstránia. Mechanizmus týchto cookies Vám neumožňuje sťahovať osobné údaje ani iné dôverné informácie z Vášho zariadenia.

Ciele

Súbory cookies „tretích strán” používame na nasledujúce účely:

• konfigurácia Internetového Obchodu

• predloženie osvedčenia o zhode prostredníctvom webovej stránky solidregulamin.pl, ktorej správcom je GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. so sídlom v Krakove. Zásady ochrany osobných údajov so sídlom v Krakove, sú dostupné na odkaze: http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/

• tvorba štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci internetového obchodu používajú webové stránky, čo pomáha k vylepšeniu ich štruktúry a obsahu pomocou analytických nástrojov Google Analytics, ktorých správcom je Google Inc. založená na politike USA.

• ochrana osobných údajov spoločnosti Google je k dispozícii na odkaze: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

• definovanie profilu zákazníka za účelom zobrazenia materiálov na mieru v reklamných sieťach pomocou reklamného nástroja Google AdSense, ktorého správcom je Google Inc. so sídlom v USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na odkaze: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

• definovanie profilu zákazníka za účelom zobrazenia materiálov na mieru v reklamných sieťach pomocou reklamného nástroja Google Adwords, ktorého správcom je Google Inc. so sídlom v USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na odkaze: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

• popularizácia internetového obchodu pomocou sociálnej stránky Facebook.com, ktorej správcom je Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii na odkaze: https://www.facebook.com/help/cookies/

• Trusted Shop GmbH so sídlom v Kolíne nad Rýnom (50823) na ulici 15c, zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom v Kolíne nad Rýnom v Nemecku pod číslom 32735 s EÚ daňovým identifikačným číslom DE 812 947 877 s cieľom preskúmať názor na úroveň spokojnosti zákazníka s vykonaným nákupom alebo ochranou nákupu.

• prezentovanie a vyjadrovanie názorov na webových stránkach extérneho webu Ceneo.pl, ktorého správcom je Ceneo.pl sp.z.o.o.so sídlom v Poznani. Zásady pouzívania Cookies sú k dispozícii na odkaze: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.

• prezentovanie názorov na webových stránkach Internetového Obchodu , ktoré sa sťahujú z extérneho webu Opineo.pl, ktorého správcom je Opineo.pl sp.z.o.o.so sídlom vo Vroclave. Zásady používania Cookies sú k dispozícii na odkaze: http://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou sociálnej siete Instagram.com, ktorej správcom je Instagram LLC. so sídlom v USA. Zásady ochrany osobných údajov služby Instagram.com k dispozícii na odkaze: https://help.instagram.com/155833707900388

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou webovej stránky Domodi.pl, ktorej správcom je Domodispółka Limited

so sídllom vo Vroclave na ulici Rogowskie 127, 54- 440 Vrocłav. Zásady ochrany osobných údajov Domodi.pl sú k dispozícii na odkaze: https://domodi.pl/docs/polityka_prywatnosci_aplikacja_mobilna.pdf

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou webovej stránky cenownica.pl, ktorej správcom je Preisvergleich Internet Services AG so sídlom Obere Donaustraße 63/2 A-1020 Viedeň. Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na odkaze: https://unternehmen.geizhals.at/about/pl/o-nas/kontakt-i-informacje#pp/

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou webovej stránky shopalike.pl, ktorej správcom je Visual Meta GmbH so sídlom Alexander na ulici 1-5 10178 Berlín, Nemecko. Zásady ochrany osobných pdajov Shopalike.pl sú k dispozícii na odkaze: https://www.shopalike.pl/polityka_prywatnosci.html

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou webovej stránky kelkoo.pl, ktorej správcom je Kelkoo SAS, registrovaná vo Francúzsku pod číslom a425 093 069 so sídlom 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paríž, Francúzsko. Zásady ochrany osobných údajov Kelkoo sú k dispozícii na odkaze: https://www.kelkoo.pl/o-kelkoo/polityka-prywatnosci

• popularizácia Internetového Obchodu pomocou webovej stránky Okazje.info.pl, ktorej správcom je Grupa Okazje Sp.z.o.o. registrovaná v Poľsku, so sídlom v Łódź, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki23 / 25. Zásady ochrany osobných údajov Nokaut.pl sú k dispozícii na odkaze: https://www.okazje.info.pl/s/regulamin.html

Ak chcete vedieť viac o pravidlách používania Cookies, odporúčame Vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov vyššie spomenutých spoločností.

Cookies môžu používať reklamné siete najmä Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim preferenciám. Na tento účel môžu byť uložené informácie o tom, ako alebo kedy používate tento web.

Ak chcete zobraziť a upraviť informácie o svojich preferenciách zhromaždených sieťou Google Display, môžete navštíviť odkaz: https://www.google.com/ads/preferences/

Pomocou nastavení webového prehliadača alebo služby konfigurácie, môžete zmeniť nastavenia Cookies sami a kedykoľvek určiť podmienky ich uloženia a prístupu Cookies k Vášmu zariadeniu. Tieto nastavenia môžete zmeniť, aby ste zablokovali automatické

spracovanie Cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo o nich informovali, keď ich umiestnite do svojho zariadenia. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania Cookies sú k dispozícii v nastaveniach Vášho softvéru (prehliadač a web).

 

IdoSell Trusted Reviews
4.48 / 5.00 173 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2021-01-24
very fast delivery (: thank you
2021-02-04
100% service.
We have a website in your language
Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie svojich služieb v súlade s Pravidlá používania súborov cookie. Môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie vo vašom webovom prehliadači.
Close
pixel