Logo Sneakerpeeker

Pravidlá obchodu

Predpisy pre Internetový Obchod – www.sneakerpeeker.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto nariadenia špecifikujú všeobecné podmienky, spôsob poskytovania služieb elektronicky a predaj uskutočnený prostredníctvom internetového obchodu www.sneakerpeeker.sk. Obchod je prevádzkovaný spoločnosťou SNEAKER PEEKER Sp. z.o.o. so sídlom v Maszewo na ulici Kręta 1, zapísaná do registra podnikateľov v registri Národného súdu vedeného okresným súdom v Zielona Góra, VIII Obchodného oddelenia registra Národného súdu pod číslom  KRS: 0000818932 NIP: 5993245748 REGON: 385069358 s výškou základného imania 200 000 PLN (ďalej len Predávajúci).

2. Skontaktovať sa s Predávajúcim môžete prostredníctvom emailu: hello@sneakerpeeker.sk

3. Tieto nariadenia sú kedykoľvek dostupné na webovej stránke sneakerpeeker.pl, ktorá umožňuje kedykoľvek získavanie, reprodukciu a zaznamenávanie ich obsahu tlačením alebo ukladaním.

4. Predávajúci informuje, že používanie služieb poskytovaných elektronicky môže byť spojené s hrozbou na strane každého používateľa internetu, ktorá spočíva v možnosti zavedenia škodlivého softvéru do systému ICT zákazníka a získania a úpravy jeho údajov neoprávnenými osobami. Aby sa predišlo riziku vyššie spomenutých hrozieb, Zákazník by mal použiť vhodné technické opatrenia, ktoré minimalizujú ich výskyt, antivírusové programy a firewally.

 

II. Definícia

Pojmy použité v nariadeniach znamenajú:

1. Pracovné dni – dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov

2. Zákazník - fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia poskytujú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva objednávky v Internetovom Obchode alebo používa ďalšie Služby dostupné v Internetovom Obchode;

3. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 1145 v platnom znení).

4. Účet - časť Internetového Obchodu pridelená konkrétnemu Zákazníkovi, prostredníctvom ktorej môže Zákazník vykonávať konkrétne činnosti v rámci Internetového Obchodu.

5. Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku 22 [1] Občianskeho zákonníka.

6. Podnikateľ - Zákazník, ktorý je podnikateľom v zmysle čl. 43 [1] Občianskeho zákonníka.

7. Predpisy – tento dokument

8. Tovar - produkt prezentovaný v Internetovom Obchode a s popisom každého prezentovaného produktu.

9. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

10. Služby - služby poskytované Zákazníkom Predávajúcim elektronicky v zmysle ustanovení zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2019, bod123, v platnom znení).

11. Zákon o právach spotrebiteľa - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 134, v platnom znení).

12. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 123, v znení neskorších predpisov).

13. Objednávka - Vyhlásenie zákazníka o zámere uzatvoriť kúpnu zmluvu, s uvedením druhu a množstva tovaru.

 

III. Pravidlá používania Internetového Obchodu

1. Používanie Internetového Obchodu je možné za predpokladu, že systém ICT používaný zákazníkom spĺňa minimálne nasledujúce technické požiadavky:

a) počítač alebo mobilné zariadenia má prístup na internet

b) má prístup k elektronickej pošte

c) Internetový prehliadač Internet Explorer verzie 11 alebo novšej Firefox verzie 28.0 alebo novšej Chrome verzie 32 alebo novšej Opera verzie 12.17 alebo novšej Safari verzie 1.1. alebo novšej

d) povolenie cookies  JavaScriptu vo webovom prehliadači.

2. Používanie online obchodu znamená akýkoľvek úkon zákazníka, ktorý vedie k oboznámeniu sa s obsahom obsiahnutým v obchode.

3. Zákazník je povinný:

a) neposkytovať ani neprenášať zakázaný obsah zákonom, napr. obsah, ktorý propaguje násilie, hanobí alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,

b) používanie Internetového obchodu spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, pomocou špecifického softvéru alebo zariadení,

c) neprijímanie napríklad: odosielania alebo umiestňovania nevyžiadaných obchodných informácií (spam) ako súčasť Internetového Obchodu,

d) používanie Internetového Obchodu spôsobom, ktorý je nepohodlný  pre ostatných Zákazníkov a pre Predávajúceho,

e) používať akýkoľvek obsah zverejnený v rámci Internetového Obchodu len na osobné použitie,

f) používať Internetový Obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov platných na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.

 

IV. Služby

1. Predajca prostredníctvom Internetového Obchodu využíva bezplatné Služby, ktoré poskytuje Predajca 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2. Služba vedenia Účtu v Internetovom Obchode je k dispozícii po registrácii. Registrácia sa vykonáva vyplnením a prijatím registračného formulára uvedeného na jednom z webov Internetového Obchodu. Zmluva o poskytovaní služby vedenia Účtu v Internetovom obchode sa uzatvára na dobu neurčitú a končí sa odoslaním žiadosti Zákazníka o vymazanie Účtu alebo pomocou tlačidla „Odstrániť účet“.

3. Zákazník môže od predávajúceho dostávať obchodné informácie vo forme správ zasielaných na

e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom (služba Newsletter). Za týmto účelom zadáte platnú e-mailovú adresu a aktivujete príslušné pole v registračnom formulári alebo objednávkovom formulári. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných informácií. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú a končí sa odoslaním žiadosti zákazníka o odstránenie jeho e-mailovej adresy z predplatného Newsletteru alebo z odhlásenia z odberu pomocou odkazu obsiahnutého v obsahu správy zaslanej ako súčasť Newsletteru služby.

4. Zákazník má možnosť zverejniť v Internetovom Obchode individuálne a subjektívne vyhlásenia týkajúce sa tovaru alebo priebehu transakcie. Zákazník pridaním vyhlásení vyhlasuje, že má všetky práva na tento obsah, autorské práva, súvisiace práva a práva priemyselného vlastníctva. Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúca v zverejňovaní recenzií Tovaru v Internetovom Obchode sa uzatvára na dobu určitú a končí sa pridaním stanoviska.

5. Vyhlásenia by mali byť upravené transparentným a zrozumiteľným spôsobom a nesmú porušovať príslušné právne predpisy vrátane práv tretích strán - nesmú byť hanlivé, porušovať osobné práva ani predstavovať čin nekalej súťaže. Uverejnené vyhlásenia sa šíria na webových stránkach Internetového Obchodu.

6. Uverejnením vyhlásenia Zákazník súhlasí s bezplatným použitím tohto vyhlásenia a jeho zverejnením Predávajúcim, ako aj s jeho vývojom v zmysle zákona o autorských právach a príbuzných právach (Zákon o autorských právach z roku 2019, článok 1231 v znení neskorších predpisov).

7. Predávajúci má právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky budú vždy uvedené na webových stránkach Obchodu. Akcie v Internetovom Obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ Nariadenia danej propagácie neustanovujú inak.

8. V prípade, že Zákazník poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže Predávajúci po predchádzajúcej neúspešnej výzve na zastavenie alebo odstránenie porušení s príslušnou lehotou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb so 14-dennou výpovednou lehotou.

 

V. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Informácie o Tovare poskytované na webových stránkach Obchodu, ich popisy, technické a funkčné parametre, ako aj ceny, sú výzvou na uzavretie zmluvy v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka.

2. Všetok tovar dostupný v Internetovom Obchode je úplne nový, bez fyzických a právnych vád a bol legálne uvedený na poľský trh.

3. Podmienkou uskutočnenia objednávky je aktívny e-mailový účet.

4. Ak je objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na webových stránkach Internetového Obchodu, Objednávka je uskutočnená zákazníkom v elektronickej podobe u predávajúceho a bude predstavovať ponuku na uzavretie zmluvy o predaji tovaru, ktorý je predmetom Objednávky. Ponuka predložená v elektronickej podobe zaväzuje Zákazníka ju vykonať, ak Predávajúci zašle potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom, čo predstavuje vyhlásenie Predávajúceho o prijatí ponuky Zákazníka a dôjde tak k uzavretiu kúpnej zmluvy po jeho prijatí zákazníkom.

5. Ak nie je možné prijať ponuky v rámci Objednávky, nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy týkajúcej sa neprístupného tovaru a Predajca bezodkladne vráti Kupujúcemu platbu najneskôr do 14 dní, v rozsahu stanovenom kúpnou zmluvou.

6. Kúpna zmluva je uzavretá v poľskom jazyku v súlade s Predpismi.

 

VI. Doručenie

1. Doručenie Tovaru je obmedzené na územie Poľskej republiky a uskutočňuje sa na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.

2. Zákazník si môže zvoliť formu doručenia objednaného Tovaru, a to kuriérom (vrátane balíkomatu) alebo osobným odberom na osobnom odbernom mieste Predávajúceho.

3. Predávajúci na webových stránkach obchodu v popise tovaru informuje zákazníka o odhadovanom

počte Pracovných Dní potrebných na vybavenie Objednávky a jej doručenia, ako aj o výške poplatkov za doručenie Tovaru. V prípade produktov ponúkaných na: http://sneakerpeeker.pl/pol_m_CUSTOM-1971.html môže byť dodacia lehota dlhšia ako v prípade ostatných produktov ponúkaných v obchode. 

Uveďte adresu, na ktorej sa bude nachádzať obuv na mieru, na ktorú sa budú vzťahovať samostatné pravidlá.

4. Termín dodania a vykonania Objednávky sa počíta v Pracovných Dňoch v súlade s bodom VII bod 2.

5. Predávajúci vydá Zákazníkovi účtenku za Tovaru alebo faktúru s DPH, ktorá sa vzťahuje na dodaný Tovar.

6. Ak má Tovar, na ktorý sa vzťahuje Objednávka, odlišné obdobie doručenia, najdlhšie obdobie z tých, ktoré sú poskytované, sa vzťahuje na celú Objednávku.

 

VII. Ceny a spôsoby platby

1. Ceny Tovaru sú uvedené v poľských zlotých a zahŕňajú všetky poplatky vrátane DPH, cla a iných poplatkov.

2. Zákazník si môže zvoliť nasledujúce spôsoby platby:

a) bankový prevod na bankový účet Predávajúceho (v tomto prípade sa spracúvanie Objednávky začne potom, čo Predávajúci pošle Zákazníkovi potvrdenie Objednávky, ktorá sa uskutoční okamžite po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho a dokončení Objednávky );

b) hotovosť pri osobnom odbere - platba na osobnom odbernom mieste Predávajúceho (v tomto prípade bude Objednávka vybavená okamžite po tom, čo Predávajúci pošle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a Tovar bude vydaný na osobnom odbernom mieste Predávajúceho);

c) dobierka, platba dodávateľa pri uskutočňovaní dodávky (v tomto prípade sa realizácia Objednávky a jej preprava začne po tom, čo Predávajúci pošle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a dokončení Objednávky);

d) elektronická platba (v tomto prípade sa spracúvanie Objednávky začne potom, čo Predávajúci pošle Zákazníkovi potvrdenie Objednávky a potom, čo Predávajúci dostane od systému informácie o platbe uskutočnenej Zákazníkom, Objednávka bude vykonaná okamžite po dokončení Objednávky).

3. V prípade produktov ponúkaných na: http://sneakerpeeker.pl/pol_m_CUSTOM-1971.html sa používajú iba spôsoby platby uvedené v bode VII bod 2 písm. a) a d) - teda bankový prevod na bankový účet Predávajúceho a elektronická platba.

4. Predávajúci na webových stránkach obchodu informuje Zákazníka o dátume, do ktorého je povinný uskutočniť platbu za objednávku. Ak Zákazník neuskutoční platbu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, môže predávajúci po predchádzajúcej neúspešnej výzve na zaplatenie s príslušnou lehotou odstúpiť od zmluvy podľa článku 491 Občianskeho zákonníka.

 

VIII. Právo na odstúpenie od Zmluvy

1. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu predložením príslušného vyhlásenia do 30 dní. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.

2. Zákazník môže formulovať vyhlásenie sám alebo použiť vzorové vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy, ktorú nájde na stránke pri odosielaní Tovaru späť.

3. Tridsaťdňová lehota sa počíta odo dňa, kedy bol tovar dodaný alebo v prípade Zmluvy o poskytovaní služieb odo dňa jej uzavretia.

4. Predávajúci po obdržaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Spotrebiteľom zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy.

5. Právo odstúpiť od zmluvy spotrebiteľom je vylúčené v prípade:

a) poskytovania služieb, ak Predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s plným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

b) Zmluvy, v ktorých cena alebo odmena závisí od situácie na finančnom trhu, nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu a ktoré môžu nastať pred konečným termínom na odstúpenie od zmluvy.

c) zmluva, v ktorej predmetom služby je tovar, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

d) zmluva, ktorej predmetom služby je tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť.

e) Zmluva, v ktorej je predmetom služby Tovar dodávaný v zapečatenom obale, ktorý nie je možné po otvorení balíka vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený.

f) Zmluva, v ktorej predmetom služby sú Výrobky, ktoré sú po dodaní, vzhľadom na svoju povahu, neoddeliteľne spojené s inými vecami.

g) Zmluva, ktorej predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí Kúpno-predajnej Zmluvy a ktorej dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorej hodnota závisí od situácie na trhu, nad ktorou predávajúci nemá kontrolu;

h) zmluva, v ktorej spotrebiteľ výslovne požaduje, aby ho predajca navštívil kvôli urgentnej oprave alebo údržbe; ak ,Predávajúci poskytuje ďalšie služby iné ako tie, ktoré požaduje Spotrebiteľ alebo poskytuje Tovar iný ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy pokiaľ ide o ďalšie služby alebo Tovar;

i) zmluva, v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak sa balík po doručení otvoril, doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.

j) Zmluva uzatvorená prostredníctvom verejnej dražby

k) Zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb iných ako na bytové účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, gastronómie, služieb voľného času, zábavných, športových alebo kultúrnych podujatí, ak zmluva určuje deň alebo obdobie poskytovania služieb.

l) Zmluvy o dodávke digitálneho obsahu, ktorý sa neukladá na hmotný nosič, ak sa poskytovanie služby začalo s plným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy na diaľku sa Zmluva považuje za neplatnú. To, čo strany poskytli, bude vrátené nezmenené, pokiaľ zmena nebola nevyhnutná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Vrátenie by sa malo uskutočniť okamžite, najneskôr do 30 dní. Zakúpený tovar by sa mal vrátiť na adresu predávajúceho.

7. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia a tento spôsob nebude pre Spotrebiteľa za každú cenu záväzný. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Zákazníka až do prijatia veci späť alebo do doručenia dokladu o zaslaní späť Zákazníkom, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si predmet od zákazníka vyzdvihne.

8. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je obvyklý najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť mu dodatočné náklady, ktoré mu vzniknú.

9. Zákazník znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru, pokiaľ Predajca nesúhlasil s tým, že on bude znášať tieto náklady.

 

IX. Reklamácie Tovaru v rámci záruky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar bez závad.

2. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, vrátane Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom za záruky za vady podľa zásad stanovených v článku 556 - 576 Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za zistenie fyzickej vady do dvoch rokov od dátumu dodania Produktu Zákazníkovi. Nárok na odstránenie vady alebo výmenu Produktu za produkt bez závád zaniká po jednom roku odo dňa zistenia vady, avšak v prípade Objednávky uskutočnenej Spotrebiteľom - premlčacia doba nemôže skončiť skôr, ako je uvedené v prvej vete.

4. Nároky vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka zaručených zákonom alebo podľa týchto predpisov môžete smerovať na adresu Sneaker Peeker Sp. z o.o., ulica Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno, na e-mailovú adresu: hello@sneakerpeeker.sk.

5. Za účelom posúdenia reklamácie by mal Zákazník zaslať alebo doručiť predmetný tovar, pokiaľ je to možné priložením dokladu o kúpe. Tovar by sa mal dodať alebo odoslať na adresu uvedenú v bode X bod 1.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že posúdi každú reklamáciu a do 14 dní.

7. V prípade akýchkoľvek nedostatkov pri uplatnení reklamácie Predávajúci vyzve Zákazníka, aby ho podľa potreby vyplnil okamžite, najneskôr však do 7 dní odo dňa prijatia žiadosti Zákazníkom.

 

X. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

1. Zákazník môže podať Predávajúcemu sťažnosť v súvislosti s fungovaním Obchodu a využívaním Služieb. Sťažnosti je možné podať písomne na adresu: Sneaker Peeker Sp. z o.o., ulica Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno, na e-mailovú adresu: hello@sneakerpeeker.sk, telefónne číslo +48 575 275 545.

2. V reklamácii by mal Zákazník uviesť svoje meno, korešpondenčnú adresu, typ a popis problému.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že každú reklamáciu posúdi do 14 dní a ak to nebude možné, informuje zákazníka v tejto lehote, kedy bude reklamácia posúdená. V prípade, že dôjde k nedostatkom v reklamácii, Predávajúci vyzve Zákazníka, aby ju v nevyhnutnom rozsahu doplnil do 7 dní odo dňa prijatia výzvy Zákazníkom.

 

XI. Záruka

1. Na Tovar môže byť poskytnutá záruka výrobcom

2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka sú informácie týkajúce sa existencie a obsahu záruky a času, na ktorý bola poskytnutá vždy uvedené v popise tovaru na webových stránkach obchodu.

 

XII. Spôsoby mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy

1. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má okrem iného aj nasledujúce možnosti využitia mimosúdnych spôsobov sťažnosti a nápravy:

a) je oprávnený obrátiť sa na stály priateľský Spotrebiteľský súd pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii so žiadosťou o urovnanie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej Kúpnej Zmluvy.

b) je oprávnený požiadať štátneho inšpektora obchodnej inšpekcie o začatie mediačného konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

c) môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim a to aj pomocou bezplatnej pomoci mestského ombudsmana pre ochranu spotrebiteľa alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu Spotrebiteľa (vrátane Spotrebiteľskej Federácie, Združenia poľských Spotrebiteľov). Poradenstvo poskytuje Spotrebiteľská Federácia pod bezplatnou linkou pomoci pre Spotrebiteľov 800 007 707 a Združenie poľských Spotrebiteľov na e-mailovej adrese@dlakonsumentow.pl    sprawdzić maila

d) podajte sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Využitie mimosúdnej sťažnosti a náprava je dobrovoľná. Nasledujúce ustanovenia slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú pre Predávajúceho povinnosť mimosúdneho riešenia sporov. Vyhlásenie predávajúceho o súhlase alebo odmietnutí zúčastniť sa na postupe mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vydáva Predávajúci na papieri alebo inom trvalom nosiči v prípade, že spor nebol vyriešený na základe sťažnosti podanej Spotrebiteľom.

 

XIII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté Zákazníkom zhromažďuje a spracúva Predávajúci ako správca v súlade s platnými zákonmi a v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky práva Internetového Obchodu vrátane autorských práv, práv duševného vlastníctva na jeho meno, internetovú doménu, webovú stránku Internetového Obchodu, ako aj na formuláre a logá patria Predávajúcemu a ich použitie môže prebiehať iba špecifickým spôsobom a v súlade s Nariadeniami.

2. Riešenie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom sa predloží príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

3. Riešenie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Podnikateľom bude podliehať súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho.

4. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho Zákonníka, ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, ustanovenia zákona o právach Spotrebiteľa a ďalšie príslušné ustanovenia Poľského práva.

5. Každý zákazník bude informovaný o akýchkoľvek zmenách v týchto nariadeniach prostredníctvom informácií na hlavnej stránke Internetového Obchodu obsahujúcich zoznam zmien a ich dátum nadobudnutia účinnosti. Zákazníci, ktorí majú účet budú navyše informovaní o zmenách spolu s ich zoznamom na e-mailovú adresu, ktorú poskytli. Dátum nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nebude kratší ako 14 dní odo dňa ich oznámenia. V prípade, že    Zákazník, ktorý má Zákaznícky účet neprijme nový obsah Predpisov, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu  do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny týchto Predpisov. Oznámenie Predávajúcemu o neprijatí nového obsahu Predpisov má za následok vypovedanie Zmluvy.

 

*To, čo teraz robíme je zmena a doplnenie nariadení. Preto ho pripravujem v režime registrácie zmien, aby som mohol tieto zmeny ľahko oznámiť klientom. Stojí za to, to uviesť na trh ako zmeny, ktoré aktualizujú predpisy na meniaci sa zákon a rozšíria sortiment o obuv na mieru.

IdoSell Trusted Reviews
4.53 / 5.00 199 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2020-12-06
Very good.sheeping us fast
2020-12-26
very good
We have a website in your language
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel